Ormancılık İstatistikleri

Ormancılık İstatistikleri

Ülkemizin önemli doğal kaynaklarının başında yer alan ormanlarımızla ilgili istatistiki veriler OSİB' na bağlı kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından derlenmektedir. RİP kapsamında ulusal ve uluslararası alanda kullanılan ormancılık istatistiklerinin derlenmesi için öncelikli olarak ulusal orman envanteri ile ulusal orman tanımının yapılması ve bu tanımlar kapsamında veri üretilmesi esastır. Ormancılık istatistikleri kapsamında;


1.Orman alanlarının tespiti, ağaç serveti, artım ve karakteristikleri, odun üretimi ve değerlendirmesi, orman ürünleri birim fiyatları, odun dışı orman ürünleri üretim miktarları, orman varlığının devamlılığını sağlayacak silvikültürel işlemler ile orman yangınları ile mücadele ve koruma çalışmaları, orman zararlıları ile mücadele yöntemlerine ilişkin istatistiki veriler,


2.Kalkınma planlarında yer alan öneriler doğrultusunda orman içi veya orman bitişiğinde yaşayan köy halkının, sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik olarak verilen ferdi ve kooperatif kredilerine ilişkin istatistiki veriler, 


3.Ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, özel ağaçlandırma, orman tesis çalışmalarına ilişkin etüt ve proje faaliyetleri, fidan üretimi ve tohum üretimine ilişkin istatistiki veriler,


4.Orman kadastrosu çalışmaları ve Orman Kanununa dayanılarak verilen izinlere ait istatistiki veriler, 


5.Orman ekosistemlerinin izlenmesi ile ilgili veriler,


6.Rekreasyon alanları ve bal ormanları ile ilgili veriler,

üretilmektedir.

 Ormancılık istatistikleri kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda geçerli tanım ve sınıflamalar kullanarak veri üretilmektedir. Bu kapsamda üretilen istatistiki verilerle 2015 yılında “Resmi İstatistik Kalite Belgesi” alınmıştır. Ormancılık istatistiklerine ilişkin verilerin derlenmesinde, idari kayıt yöntemi ile Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması (CPA 2008) ve İBBS kullanılmaktadır.

 Bu kapsamda ulusal düzeyde yeterli seviyede istatistiki değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlayacak bir ulusal orman envanteri metodu henüz mevcut değildir. Bugüne kadar orman alanlarının ulusal düzeyde envanter kaynağını OGM tarafından değişik yıllar itibariyle düzenlenmiş olan Orman Amenajman Planları teşkil etmiştir. Orman Amenajman Planları, orman alanı, serveti, artımı ve diğer orman karakteristiklerini detaylı olarak planın düzenlendiği yıl itibariyle ortaya koyan raporlardır. Bu raporların içeriğindeki envanter verileri; yazı, tablo ve konumsal haritalar şeklinde, bir kısmı elektronik ortamda hazırlanmış ve arşivlenmiştir. Bu planlar, 10-20 yıl süre uygulanmak üzere değişik yıllarda düzenlenmiş olduğundan, uygulama süresi biten planlarla her yıl için belirlenen adedi yenilenmektedir.

 Bu nedenle orman alanı, serveti, artımı ve karakteristik özellikleri ile ilgili verilerin değerlendirmelerinin yapıldığı Orman Amenajman Planlarındaki verilerin tespit tarihleri 1-20 yıllar arasında değişiklik göstermektedir. Planın yapıldığı yıli tibariyle veriler güncel ve iyi kalitededir. Ancak ulusal düzeyde bugün için bir değerlendirme yapılmak istendiğinde, tüm planlar bugünkü durumu yansıtan veriler içermediği için yapılacak değerlendirmeler ulusal strateji geliştirme veya politika oluşturmada sorunlar yaratmaktadır.

 Ormancılık İstatistikleri ile ilgili veri derleme sıklığı yıllık ve 5 yıllık olarak belirlenmiştir. Orman alanı, orman serveti ve yıllık cari artım ile ilgili istatistikler 5 yıllık periyotlarda, diğer istatistikler ise yıllık olarak OGM resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca OSİB' nın tüm istatistiklerine tek bir noktadan erişim sağlanması maksadı ile oluşturulan Resmi İstatistik Portalı’ ndan da Ormancılık İstatistiklerine ulaşılmaktadır.

 Uzman personel yetiştirilmesi maksadıyla oluşturulan Veri Üretimi ve Analizi İhtisas Grubu, istatistiklerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda başlatılan Veri Envanteri Projesinin ormancılık konusunda ilk çıktısı olan Ulusal Ormancılık Veri Sözlüğü oluşturulmuştur. Bu çalışmada ormancılık konusunda OGM'nin ürettiği ve kullandığı tüm veriler tespit edilerek veri setleri belirlenmiştir.

Ormancılık istatistiklerinin, kapsamı geliştirilerek yayınlanmasına devam edilecektir. Üretilen verilerin tespit edilmesi maksadıyla Veri Envanteri Projesi başlatılmıştır. Projenin tamamlanması ve Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) projesi ile entegre hale getirilmesi durumunda Resmi İstatistik ilke ve standartlarını karşılayan veriler Resmi İstatistik Programına aktarılacaktır.


Veri Envanteri ve ORBİS Projeleri kapsamında, Ormancılık İstatistiklerinde yer alacak tüm konu ve kategoriler 2017-2021 yılları arasında geliştirilecektir.