Metaveriler

Metaveri nedir?

Metaveri en kısa tanımıyla veri hakkındaki veridir. Veriyi tanımlayan, anlamlandıran , kalitesini, kaynağını, formatını ve bunun gibi değişkenleri açıklayan bilgiler topluluğudur. Metaveri, veri üretenler ve veriyi kullananlar arasında bir köprü görevi görmektedir.

İstatistiksel Metaveri nedir?

İstatistiksel verinin tanımını, üretilmesi, yayımlanması, erişim imkanları ve yasal boyutuna ilişkin açıklamaları içeren, kalitesini ve kaynağını gösteren, verinin kullanımını ve yönetimini kolay hale getiren düzenlenmiş bilgilerdir.

Metaveri niçin gereklidir?

Standartlaştırılan süreçlerin, terminolojinin (kavramlar ve tanımlar), değişkenlerin ve kod listelerinin ortak kullanımı ile bütün istatistik üretiminde uçtan uca bir standartlaşma sağlanır ve ortak bir dil yaratılır.

İstatistik üretim sürecinde kullanılan tüm verilerin adı, tanımı, alabileceği değerler ve bu değerlerin anlamları tanımlı hale gelir.

Verinin  kurum içerisinde ve kurumlar arasında ortak olarak anlaşılması sağlanarak, Ulusal ve Uluslararası İstatistik Sistemi içinde koordinasyon ve entegrasyon sağlanır. Mükerrerlik önlenerek ortak çalışma güçlendirilir.

Veri ve metaveri bilgileri oluştuğu anda kayıt altına alınarak versiyonlanır ve bu sayede kurumsal hafıza oluşturulur.

Veri, metaverisi ile beraber bulunduğunda onu kullanmak isteyen herkes için kolay erişilir ve anlaşılır olur.

İstatistiki kalite güçlü bir metaveri sistemi ile artırılabilir.

İstatistiki Metaveri bileşenleri

Temel olarak istatistiksel metaveri iki bölümden oluşmaktadır:

Yapısal metaveri: Verinin yapısını ve hangi olguyu ölçtüğünü  tanımlamak için kullanılan metaveridir. Veritabanı tabloları (veri setleri), sorular, değişkenler ile birlikte değişkenlerin tanımları, değişken değerlerini bir kod listesinden alıyorsa kod listeleri, değişkenin veri tipi (sayısal, karakter, tarih vb.) ve uzunlukları yapısal metaverilerdir.

Referans metaveri: İstatistiksel verinin içeriğini ve kalitesini tanımlayan metaverilerdir. Araştırmanın amacı, kapsamı, veri toplama ve işleme yöntemleri, kalite ve dağıtım göstergeleri (zamanlılık, yayımlama  takvimindeki olası değişimlerin  önceden kamuoyuna açıklanması, örnekleme hataları ve örnekleme dışı hataların ölçülmesi vb.) referans  metaveri kapsamındadır.  Ürettiğimiz istatistiklere  ilişkin kullanılan sınıflamalar, istatistiki birim (hanehalkı, işyeri vb.), coğrafi kapsam, metodolojiye ilişkin dokümanlar, kalite göstergeleri, kurumsal kalite raporları, mevsimsel düzeltme ve revizyon politikaları referans metaveriye örnek verilebilir. TÜİK Web sayfasında haber bültenlerine ilişkin sunulan metaveriler referans metaverilerdir."

Resmi İstatistik Metaveri Şablonu Açıklamaları

Resmi İstatistik Metaveri Sablonu

 

Metaveriye yönelik TÜİK detay bilgi için