Resmi İstatistik Programı

Resmi İstatistik Programı Nedir?

Resmi İstatistik Programı (RİP); Resmi istatistiklerin üretimine veyayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal veuluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı,şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla beşer yıllık dönemleriçin hazırlanan programdır.
I. Resmi İstatistik Programı (2007-2011) dönemi ile II. Resmi İstatistikProgramı (201-2016) dönemi tamamlanmış olup, III. Resmi İstatistik Programı (2017-2021)uygulamaya konulmuştur.

Resmi İstatistik Programı, Bakanlar Kurulu Kararının ResmiGazetede yayımlanması ile yürürlüğe girer.

Resmi İstatistik Programının Kapsamı Nedir?

Resmi İstatistik Programı (RİP); verilerin, hangi tanım,yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıktaderleneceği ve yayınlanacağı ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.

Resmi İstatistik Programının Amacı Nedir?

Resmi İstatistik Programının amacı; 

·Resmi istatistiklerin üretimine veorganizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek,
Ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan her alanda, güncel, güvenilir,zamanlı, şeffaf, tarafsız ve sadece tek bir Resmi İstatistik üretilmesinisağlamak,

·Resmi İstatistikleri bir çatı altında toplayarakve kurumlar arasında etkili bir koordinasyon sağlayarak etkin bir işbölümüyapmak,

·Mevcut kaynakları azami fayda çerçevesindekullanarak mükerrerlik ve gereksiz maliyetlerden kaçınmaktır.

·Programla, resmi istatistiklerin üretiminde veyayımında karşılaşılan mükerrerlikler önlenmek, 

·Cevaplayıcı yükü azaltmak,

·Kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanmak,

·Resmi istatistiklere olan güveni daha da artmak,

·Resmi istatistiklerde standardizasyonsağlanmak, 

·Sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanarak, hangiverinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle derleneceği ve hangi dönemleriçin ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirilmek.

Bakanlığımız Hangi Konu Başlıklarında Resmiİstatistik Üretmektedir?

1) Ormancılık İstatistikleri
2) İklim İstatistikleri
3) Su Kalitesi İstatistikleri
4) Su Kaynakları İstatistikleri
5) Biyolojik Çeşitlilik İstatistikleri
6) Korunan Alan İstatistikleri

7) Yaban Hayatı İstatistikleri
8) Arazi Örtüsü İstatistikleri
9) Çölleşme İstatistikleri

10) Organik Tarım

11) Tarımsal Gübre İstatistikleri

12) Tarımsal İlaç İstatistikler

13) İyi Tarım Uygulamaları

14) Hububat Alım Fiyatları (TMO)

15) Yenilenebilir Enerji Kaynakları yakıt bioetanolü istatistikleri

I. Resmi İstatistik Programı (2007-2011)

 II. Resmi İstatistik Programı (2012-2016) 

III. Resmi İstatistik Programı (2017-2021)