Resmi İstatistik Programı

Resmi İstatistik Programı Nedir?
Resmi İstatistik Programı (RİP), resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanılarak beşer yıllık dönemler için hazırlanmaktadır.

“RİP 2007-2011” ile 2007 yılından itibaren Türkiye İstatistik Sistemi’nde programlı döneme geçilmiştir.
İkinci RİP 2012-2016 yıllarını, Üçüncü RİP 2017-2021 yıllarını kapsamıştır.  Dördüncü RİP 2022-2026 yıllarında uygulanacaktır.

RİP'in temel amacı, disiplinli bir istatistik yönetimine geçerek, disiplinli bir istatistik üretim süreci oluşturmaktır. Türkiye İstatistik Kanunu sadece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nu değil,
Türkiye İstatistik Sisteminde istatistik üretimine katkıda bulunan kurumların tamamını kapsamakta ve düzenlemektedir.

Programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerlikler önlenmekte, cevaplayıcı yükü azaltılmakta, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanarak resmi istatistiklere olan güven daha da artırılmaktadır. Ayrıca, söz konusu programla resmi istatistiklerde standardizasyon sağlanmakta, sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanarak, hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle ve hangi dönemler için derleneceği ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirilmektedir.

Program dönemi için öngörülmemiş, ancak dönem içinde kurum/kuruluşlarca üretilmesine ihtiyaç duyulan istatistiklerin yıllık güncelleme tarihine kadar TÜİK ile işbirliği yapılmak suretiyle resmi istatistik niteliği kazanması sağlanabilir. 2007 yılında Programın yürürlüğe girmesiyle birlikte, TÜİK’in yayınladığı verilerin yanı sıra, RİP’te diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretilmesi öngörülen veriler resmi istatistik olarak kabul edilmiştir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sağlanmıştır.
Resmi İstatistik Programının Kapsamı Nedir?
Resmi İstatistik Programı (RİP); verilerin, hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.

Resmi İstatistik Programının Amacı Nedir?
Resmi İstatistik Programının amacı;
·Resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek,
.Ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan her alanda, güncel, güvenilir,zamanlı, şeffaf, tarafsız ve sadece tek bir Resmi İstatistik üretilmesini sağlamak,
·Resmi İstatistikleri bir çatı altında toplayarak ve kurumlar arasında etkili bir koordinasyon sağlayarak etkin bir işbölümü yapmak,
·Mevcut kaynakları azami fayda çerçevesinde kullanarak mükerrerlik ve gereksiz maliyetlerden kaçınmak,
·Programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yayımında karşılaşılan mükerrerlikleri önlemek,
·Cevaplayıcı yükünü azaltmak,
·Kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufunu sağlamak,
·Resmi istatistiklere olan güveni daha da artırmak,
·Resmi istatistiklerde standardizasyonu sağlamak,                                                                                                                                                                                                                                                                          
·Sorumlu ve ilgili kurumlar tanımlanarak, hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle derleneceği ve hangi dönemler için ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirmek.

Bakanlığımızın IV. Resmi İstatistik Programında (2022-2026) Sorumlu Olduğu Alt Konular Nelerdir? 
1. Tarımsal İşletme Kayıt Sayısı (1.1.2) (TÜİK ile birlikte)
2. Arazi Örtüsü/ Kullanımı (1.2.1)
3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Olan Yakıt Biyoetanolü İstatistikleri (7.2.14)
4. Bitkisel Üretim İstatistikleri (8.1.1) (TÜİK ile birlikte)
5. Tarımsal Alet ve Makine İstatistikleri (8.1.3) (TÜİK ile birlikte) 
6. İyi Tarım Uygulamaları (8.4.1)
7. Organik Tarım (8.4.2)
8. Tarımsal Gübre İstatistikleri (8.4.3)
9. Tarımsal İlaç İstatistikleri (8.4.4)
10. Ormancılık İstatistikleri (8.5.1)
11. Su Kaynakları İstatistikleri (9.1.3)
12. Su Kalitesi İstatistikleri (9.1.6)
13. Biyoçeşitlilik İstatistikleri (9.5.1)
14. Korunan Alan İstatistikleri (9.5.3)
15. Yaban Hayatı İstatistikleri (9.5.4)

Resmi İstatistik Programları

I. Resmi İstatistik Programı (2007-2011) 

RİP (2007-2011)

RİP (2007-2011) Rev.1 

RİP (2007-2011) Rev.2

RİP (2007-2011) Rev.3
II. Resmi İstatistik Programı (2012-2016)

RİP (2012-2016) 
RİP (2012-2016) Rev.1

RİP (2012-2016) Rev.2

III. Resmi İstatistik Programı (2017-2021)

RİP (2017-2021)
RİP (2017-2021) Rev.1

IV. Resmi İstatistik Programı (2022-2026)

RİP (2022-2026)