İSTATİSTİKLERDE KALİTEYİ YAKALADIK

14.10.2020 / Gösterim Sayısı : 2085 / Arşiv

Bakanlığımız, Strateji GeliştirmeBaşkanlığı koordinasyonunda ilgili Genel Müdürlüklerimizle Resmi İstatistikProgramı kapsamında müştereken yürütülen "ORMANCILIK"ve"İKLİM" istatistiklerialt konularında ülkemizde ilk defa verilen "kalite logosu" nu almaya hak kazanmıştır.

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda ilgiliGenel Müdürlüklerimizle müştereken, 2012-2016 yıllarını kapsayan Resmiİstatistik Programı çerçevesinde 8 başlıkta ve aşağıda belirtilen verigruplarında gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Sıra

Konu Başlığı

Sorumlu Birim

Yayınlanma Durumu

Kalite Logosu Değerlendirme Puanı

Çalışma Durumu

1

Ormancılık

OGM

Yayınlanıyor

95.7

Tamamlandı

2

İklim

MGM

Yayınlanıyor

98.7

Tamamlandı

3

Su potansiyeli

DSİ

Yayınlanıyor

-

Devam ediyor

4

Korunan Alanlar

DKMP

Yayınlanıyor

-

Devam ediyor

5

Biyoçeşitlilik

DKMP

Yayınlanıyor

-

 

6

Çölleşme

ÇEM

Yayınlanıyor

-

 

7

Su Kalitesi

SYGM

2016 yılı

-

 

8

Arazi Örtüsü

BİD

Yayınlanıyor

-

 

Türkiye İstatistik Kurumu,2014 yılında başlattığı bir çalışma ile yayınlanan istatistiklerin, belirlenengösterge ve kriterler doğrultusunda “KaliteDeğerlendirmesi” çalışması yapmıştır. Bu çalışma neticesinde, RİPkapsamında yayınlanan istatistiklerden, 2’si Bakanlığımıza, 2’si Bilim veSanayi Bakanlığına ve 2’si de Merkez Bankasına olmak üzere, toplam 6 istatistik kalite logosu almaya hakkazanmıştır. Bunlardan, "Ormancılık"ve "İklim"istatistiklerimiz en yüksek puanları alarak ülkemizde ilk kez verilen "kalite logosu" nu almaya hak kazanmıştır.

31 Mart 2015 tarihindeyapılan 11. İstatistik Konseyi Toplantısında, söz konusu kalite sertifikaları,Bakanlığımızı temsilen toplantıya katılan Müsteşar Yardımcımız Sayın İbrahimÇİFTÇİ’ye takdim edilmiştir.

Aynı şekilde, Bakanlığımız uhdesindebulunan 8 alt konunun diğer 6 sında da çalışmalarımız devam etmekte olup,kalite logosu değerlendirmesine girmek için "Korunan Alanlar" ve "SuPotansiyeli" istatistiklerinde alt çalışma grupları kurulmuştur. Buçalışmalar da en kısa sürede tamamlanarak kalite logosuna yönelik başvurularınyapılması planlanmaktadır.

Ayrıca Konsey toplantısında,TÜİK Başkanı Sayın Birol AYDEMİRtarafından, Nisan ayında basının katılımı ile kalite logosu alan kurumların Sayın Bakanlarına sertifikaların tekrar takdimedileceği ifade edilmiştir.

Başkanlığımız bünyesinde bulunan VeriYönetimi ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı, Veri Yönetimi ve İstatistikşubesi marifetiyle koordine edilen istatistik çalışmalarına ilavetenBaşkanlığımızca, istatistik üretiminde uzman personelin yetişmesi ve güvenli,zamanlı, tarafsız ve karşılaştırılabilir istatistiki verilerin üretilebilmesimaksadıyla ilgili merkez birimlerimiz ve bağlı kuruluşlarımızın personelindenmürekkep "Veri Üretimi veAnalizi" İhtisas Grubu oluşturulmuş olup, çalışmalarına etkin birşekilde devam etmektedir.