Skip Navigation LinksAna Sayfa > Ormancılık İstatistikleri > Mevcut Durum

MevcutDurum

Ormancılıkistatistikleri kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda geçerli tanım vesınıflamalar kullanarak veri üretilmektedir. Bu kapsamda üretilen istatistikiverilerle 2015 yılında “Resmi İstatistik Kalite Belgesi” alınmıştır. Ormancılıkistatistiklerine ilişkin verilerin derlenmesinde, idari kayıt yöntemi ileFaaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması (CPA 2008) ve İBBS kullanılmaktadır.


Bu kapsamda ulusaldüzeyde yeterli seviyede istatistiki değerlendirmelerin yapılmasına olanaksağlayacak bir ulusal orman envanteri metodu henüz mevcut değildir. Bugünekadar orman alanlarının ulusal düzeyde envanter kaynağını OGM tarafındandeğişik yıllar itibariyle düzenlenmiş olan Orman Amenajman Planları teşkiletmiştir. Orman Amenajman Planları, orman alanı, serveti, artımı ve diğer ormankarakteristiklerini detaylı olarak planın düzenlendiği yıl itibariyle ortayakoyan raporlardır. Bu raporların içeriğindeki envanter verileri; yazı, tablo vekonumsal haritalar şeklinde,bir kısmı elektronik ortamda hazırlanmış vearşivlenmiştir. Bu planlar, 10-20 yıl süre uygulanmak üzere değişik yıllarda düzenlenmişolduğundan, uygulama süresi biten planlarla her yıl için belirlenen adediyenilenmektedir.


Bu nedenle ormanalanı, serveti, artımı ve karakteristik özellikleri ile ilgili verilerindeğerlendirmelerinin yapıldığı Orman Amenajman Planlarındaki verilerin tespittarihleri 1-20 yıllar arasında değişiklik göstermektedir. Planın yapıldığı yılitibariyle veriler güncel ve iyi kalitededir. Ancak ulusal düzeyde bugün içinbir değerlendirme yapılmak istendiğinde, tüm planlar bugünkü durumu yansıtanveriler içermediği için yapılacak değerlendirmeler ulusal strateji geliştirmeveya politika oluşturmada sorunlar yaratmaktadır.

Ormancılıkİstatistikleri ile ilgili veri derleme sıklığı yıllık ve 5 yıllık olarakbelirlenmiştir. Orman alanı, orman serveti ve yıllık cari artım ile ilgiliistatistikler 5 yıllık periyotlarda, diğer istatistikler ise yıllık olarak OGMresmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca OSİB' nın tümistatistiklerine tek bir noktadan erişim sağlanması maksadı ile oluşturulanResmi İstatistik Portalı’ ndan da Ormancılık İstatistiklerine ulaşılmaktadır.


Uzman personelyetiştirilmesi maksadıyla oluşturulan Veri Üretimi ve Analizi İhtisas Grubu,istatistiklerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarınısürdürmektedir. Bu kapsamda başlatılan Veri Envanteri Projesinin ormancılıkkonusunda ilk çıktısı olan Ulusal Ormancılık Veri Sözlüğü oluşturulmuştur. Buçalışmada ormancılık konusunda OGM'nin ürettiği ve kullandığı tüm verilertespit edilerek veri setleri belirlenmiştir.