Skip Navigation LinksAna Sayfa > Ormancılık İstatistikleri > Kapsam

Ülkemizin önemli doğal kaynaklarının başında yer alan ormanlarımızla ilgili istatistiki verilerOSİB' na bağlı kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından derlenmektedir. RİP kapsamında ulusal ve uluslararası alanda kullanılan ormancılık istatistiklerinin derlenmesi için öncelikli olarak ulusal orman envanteri ile ulusal orman tanımının yapılması ve bu tanımlar kapsamında veri üretilmesi esastır. Ormancılık istatistikleri kapsamında;


1.Orman alanlarının tespiti, ağaç serveti,artım ve karakteristikleri, odun üretimi ve değerlendirmesi, orman ürünleri birim fiyatları, odun dışı orman ürünleri üretim miktarları, orman varlığının devamlılığını sağlayacak silvikültürel işlemler ile orman yangınları ile mücadele ve koruma çalışmaları, orman zararlıları ile mücadele yöntemlerine ilişkin istatistiki veriler,


2.Kalkınma planlarında yer alan önerilerdoğrultusunda orman içi veya orman bitişiğinde yaşayan köy halkının, sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik olarak verilen ferdi ve kooperatif kredilerine ilişkin istatistiki veriler, 


3.Ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, özel ağaçlandırma, orman tesis çalışmalarına ilişkinetüt ve proje faaliyetleri, fidan üretimi ve tohum üretimine ilişkin istatistiki veriler,


4.Orman kadastrosu çalışmaları ve Orman Kanununa dayanılarak verilen izinlere ait istatistiki veriler, 


5.Orman ekosistemlerinin izlenmesi ile ilgili veriler,


6.Rekreasyon alanları ve bal ormanları ile ilgili veriler,

üretilmektedir.